Język angielski
Język angielski
Umiesz posługiwać się językiem angielskim? Potrafisz bez przeszkód porozumieć się w tym języku? Jeśli nie zawsze Ci to wychodzi to mamy coś specjalnie dla Ciebie. Darmowe zajęcia z języka angielskiego od dziś. Zapisz się już dziś i zobacz jakie to proste!
Matematyka
Matematyka
Masz problem z równaniami, funkcjami, czy bryłami? Uważasz, że matematyki nie da się zrozumieć? Mamy dla Ciebie specjalne bezpłatne zajęcia! Już od dziś możesz zrozumieć tajniki matematyki i poczuć się swobodniej gdy nauczyciel poprosi Cie do tablicy. Skorzystaj z naszej oferty!
Matematyka + Angielski
Matematyka + Angielski
Potrzebujesz zajęć, które pomogą Ci utrwalić i doskonalić wiedzę z dwóch głównych przedmiotów – matematyki i języka angielskiego? Chcesz umieć więcej? W ramach grupy matematyczno – językowej będziesz miał możliwość skorzystania z dwóch rodzajów zajęć. Sprawdź jakie to proste – zapisz się już dziś!

REGULAMIN ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I MATEMATYKI W RAMACH PROJEKTU 
„JĘZYK ANGIELSKI I MATEMATYKA W GÓRZE KALWARII” 
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 


§ 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Bezpłatne zajęcia edukacyjne są organizowane przez firmę KLS Partners Dariusz Kańtoch z siedzibą 02-793 Warszawa, ul. Raabego 7/8, w ramach projektu pt. „Język angielski i matematyka w Górze Kalwarii” – zwaną dalej Organizatorem. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Partnerem projektu jest gmina Góra Kalwaria, zwana dalej Partnerem.

3. Osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach, muszą spełniać poniższe warunki formalne:

·         być Uczniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii

·         zamieszkiwać na terenie województwa mazowieckiego: w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub mieście do 25 tyś mieszkańców.

 

§ 2 REKRUTACJA

1. Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:

a/ poprawnego wypełnienia deklaracji uczestnictwa dystrybuowanej wraz z broszurami promującymi projekt w trakcie rekrutacji,

b/ złożenia w wyznaczonym terminie deklaracji uczestnictwa w sekretariacie Szkoły lub w siedzibie Organizatora.

c/ weryfikacji deklaracji uczestnictwa przez komisję rekrutacyjną, konsultacji z wychowawcami klas do których uczęszczają uczniowie zainteresowani udziałem w zajęciach, przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestników zainteresowanych udziałem w projekcie z członkami komisji rekrutacyjnej,

d/ ogłoszenie listy uczestników projektu i listy rezerwowej na podstawie listy rankingowej.

2. Kandydaci, przed złożeniem deklaracji uczestnictwa, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w sekretariacie Szkoły.

3. Rekrutacja na zajęcia odbędzie się w terminie od 11 września do 1 października 2012r.

4. Kandydaci na zajęcia zobowiązani są dostarczyć w terminie rekrutacji, o którym mowa w § 2 pkt 3, deklarację uczestnictwa – decyduje data wpływu do Organizatora lub do Sekretariatu Szkoły.

5. O zakwalifikowaniu się kandydata na warsztaty będzie decydować miejsce na liście rankingowej utworzonej przez komisję rekrutacyjną.

6. Kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach edukacyjnych przez Organizatora telefonicznie lub drogą elektroniczną.

7. Organizator nie będzie informował osób niezakwalifikowanych.

8. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana na warsztaty, nie zgłosi się w wyznaczonym terminie nie stawi się na pierwsze zajęcia bez zasadnego usprawiedliwienia, zostaje skreślona z listy uczestników, a na jej miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej (sporządzonej w trakcie rekrutacji), która złożyła kompletne dokumenty rekrutacyjne i zaakceptuje zaproponowane dla danej grupy terminy i godziny zajęć.

§3 ORGANIZACJA KURSÓW

1. Liczba uczestników bezpłatnych zajęć wynosi w sumie 50 osób (25 kobiet + 25 mężczyzn), w tym 100% stanowić będą uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii.

2. W ramach projektu odbędą się zajęcia z matematyki i języka angielskiego. W zajęciach z języka angielskiego weźmie udział 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn), zaś w zajęciach z matematyki 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn). Podział na grupy odbędzie się w następujący sposób: 20 osób będzie uczestniczyć tylko w zajęciach z matematyki, 20 osób w zajęciach z matematyki i języka angielskiego, a 10 osób będzie uczestniczyć tylko w zajęciach z język angielskiego.

3. Liczba godzin w ramach poszczególnych rodzajów zajęć na jednego uczestnika prezentuje się następująco:

a/ język angielski: 36 godzin – 12 spotkań po 3 godziny każde,

b/ matematyka: 18 godzin zajęć w grupach (6 spotkań po 3 godziny każde) oraz po 2 godziny indywidualnych konsultacji w dwuosobowych zespołach.

4. Zajęcia będą odbywały się w grupach 10-osobowych. Dodatkowo w ramach zajęć z matematyki uczniowie będą podzieleni na dwuosobowe grupy robocze.

5. Zajęcia odbywać się będą w terminie ustalonym przez Organizatora. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony po uruchomieniu zajęć. 

6. Organizator nie zapewnia transportu uczestników na zajęcia.

7. Organizator czuwa nad bezpieczeństwem uczestników zajęć tylko i wyłącznie w czasie ich trwania na terenie miejsca ich odbywania się.

8. Zajęcia są bezpłatne.

9. Organizator zapewnia w ramach zajęć materiały dydaktyczne.

10. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić odbiór materiałów, które otrzyma. Materiały, które Uczestnik otrzyma, stają się jego własnością z chwilą ukończenia zajęć i zdobycia dyplomu. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o powierzone mu materiały szkoleniowe.

11. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w warsztatach.

12. Ukończenie zajęć edukacyjnych jest potwierdzane wydawanym dyplomem potwierdzającym odbyte zajęcia.

13. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, Uczestnik obowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów Organizatorowi najpóźniej w chwili złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

14. W przypadku skreślenia z listy uczestników, Uczestnik obowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów Organizatorowi w terminie 3 dni od daty skreślenia z listy.

15. Uczestnik obowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności w co najmniej 75% łącznej ilości godzin zajęć.

16. W przypadku nieobecności na zajęciach, spowodowanej wypadkami losowymi, Uczestnik obowiązany jest do samodzielnego zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć.

17. Uczestnik obowiązany jest do udziału we wszystkich testach kontrolnych oceniających zakres zdobytej wiedzy.

18. Uczestnik obowiązany jest do wypełnienia ankiety „miękkich rezultatów” oraz innych ankiet
w trakcie trwania projektu.

19. Organizator zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji projektu.

20. Zajęcia będą przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2012 r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

22. Wszelkich informacji w sprawach związanych z przebiegiem i organizacją zajęć można zasięgnąć pod numerem telefonu  +48 22 379 02 17.

© 2012 KLS PROJEKT : Wszelkie prawa zastrzeżone